Stanovy Střeleckého spolku

 

 Poslání:

Střelecký spolek pod ochranou zemského patrona sv. Václava, je výběrový spolek především katolických křesťanů, který chce podporovat snahy o plné převzetí moci legitimním panovníkem z arcidomu Rakouského a zaměřuje se také na přiblížení duchovního a kulturního přínosu střeleckých spolků i jednotlivých obyvatel ze zemí Koruny České.

Členství

 I. Členství ve spolku je:

 1. řádné

 2. čestné

 3. přidružené

Členství ve spolku může nabídnout jen řádný člen, který pak na schůzi gen. spolkového štábu navrhne přijetí nového člena.

1.a. Řádné členství je výběrové. Řádným členem se může stát pouze muž,katolík, který dosáhl věku 18ti let, je členem Růžencového křížového tažení, není veřejný hříšník a splňuje předpoklady pro poslání spolku,v souladu s interními předpisy.

1.b. O přijetí nového člena rozhodne gen. spolkový štáb na schůzi, v tajném hlasování. Přijetí musí být jednomyslné. Hlasování jsou povinni zúčastnit se všichni řádní členové, pokud nejsou z vážných důvodů omluveni.

2.a. Čestné členství se uděluje jen zcela výjimečně. Pro udělení čestného členství platí I.1/b.

3.a. Přidružené členství (jednoroční dobrovolníci) může být nabídnuto i takovým mužům,kteří nesplňují bod I.1/a.I pro toto přijetí je nutno se řídit I.1/b

 Orgány spolku

II.

1. Nejvyšším spolkovým orgánem je generální spolkový štáb, který se skládá ze všech řádných členů a musí se sejít min.1x za rok. Při schůzi jej řídí Hauptmann. Generální spolkový štáb je jako jediný oprávněn přijímat a propouštět členy spolku.

2. Spolkový štáb je tvořen všemi členy spolku. Jeho úkolem je plánovat společné akce na rok.

3. Hlasovat jsou oprávněni pouze řádní členové spolku, ostatní členové mají poradní hlas.

 

4. Hauptmann-jedná se o čestnou funkci, kterou vykonává po dobu tří let, vystupuje na veřejnosti jako velitel spolku, řídí a vyhlašuje schůze a rozhoduje o méně důležitých věcech. Hauptmannem může být zvolen jen Oberleutnant, který svoji hodnost zastává min.3 roky. Zvolen či sesazen může být jen generálním spolkovým štábem. Sesazen může být jen pro vážný delikt proti stanovám nebo odvolán jednomyslně generálním spolkovým štábem (nepočítá se jeho hlas)

5. Oberleutnant -po roce služby je Leutnant povýšen na Oberleutnanta. Propuštěn může být jen pro vážný delikt proti stanovám nebo odvolán jednomyslně generálním spolkovým štábem (nepočítá se jeho hlas)

6. Leutnant- základní hodnost pro řádného člena. Jeho práva povinnosti jsou jako u Oberleutnanta, pokud není stanoveno jinak.

 

Jednoroční dobrovolníci, pokud jsou Hauptmannem (po jednomyslném odsouhlasení generálním spolkovým štábem) vybídnuti, skládají či opakují slib.

7. Oberjäger, čestná funkce, mluvčí jednoročních dobrovolníků, jimiž je volen a po souhlasu spolkového štábu Hauptmannem jmenován. Může být odvolán za delikty proti stanovám, či odvolán generálním spolkovým štábem nebo jednomyslně spolkovým štábem.

8.Unterjäger, jednoroční dobrovolník, sloužící déle než rok.

9.Jäger, jednoroční dobrovolník, sloužící méně než rok.

 Práva a povinnosti člena spolku.

 III.

1. Být informován o dění ve spolku.

2. Možnost účastnit se veřejných akcí spolku.

3. Možnost účastnit se akcí spolku na které bude spolkem pozván.

4. Čerpat volně z dostupných pramenů, jež spolek vlastní.

5. Vznášet na spolkových schůzích připomínky a podněty.

 

Povinnosti:

6. Seznámit se a obstarat si výzbroj a výstroj spolku.

7. Důstojně propagovat a representovat spolek.

8. Nejednat proti zájmům spolku, jak jej popisují stanovy či interní směrnice.

9. Uhradit do 31.3.příslušného roku členský příspěvek.

10. Veřejná obrana Církve katolické a Arcidomu Rakouského.

 Finanční zdroje spolku

 IV.

1. Členské příspěvky, jejichž výše musí být odsouhlasena většinou spolkového štábu.

2. Dary od čestných členů.

3. Sponzorské dary.

4. Jiné (původ musí být zapsán do účetní knihy spolku).

5. Finančních prostředků je možno použít jen k potřebám spolku, v jiném případě musí rozhodnout jednomyslně gen. spolkový štáb, či většinou spolkový štáb.

 Zánik členství

 V.

1. Úmrtím.

2. Dobrovolným vystoupením (u jednoročních dobrovolníků neobnovením slibu).

3. Porušováním stanov spolku.

4. O vyloučení řádných členů rozhodne gen. spolkový štáb. Obžalovaný má právo požádat někoho z řádných členů jako obhájce. Řádný člen nesmí být propuštěn bez toho aby se mohl před gen. spolkovým štábem hájit, pokud se této možnosti nezřekne tím, že bez velmi závažných důvodů se nedostaví.

5. Při porušení I.1/a může být řádný člen převeden mezi jednoroční dobrovolníky, na tak dlouhou dobu než se nenapraví.

6. O vyloučení jednoročního dobrovolníka rozhodne spolkový štáb. Obžalovaný má právo požádat někoho z  členů jako obhájce. Jednoroční dobrovolník nesmí být propuštěn bez toho aby se mohl před spolkovým štábem hájit, pokud se této možnosti nezřekne tím, že bez velmi závažných důvodů se nedostaví.

 Závěrečná ustanovení

 VI.

1. Stanovy spolku není dovoleno nikomu měnit. Pokud by došlo k změně stanov vedením i členy spolku, spolek se pokládá za zaniklý.

2. Interní předpisy vydává generální spolkový štáb a ten je oprávněn je pozměňovat, či rušit.

 

Mit Gott, für Kaiser und Vaterland

 

 

Satzungen des Schützenvereins unter dem Schutz des hl. Wenzel, sel. Karl aus dem Hause Österreich

 

Sendung

 

Der Schützenverein unter dem Schutz des Landespatrons des hl. Wenzel ist ein Wahlverein vor allem katholischer Christen, der die Bemühungen über die volle Übernahme der Macht von dem legitimen Herrscher aus dem Hause Österreich unterstützen will und sich auch auf die Annäherung des geistigen und kulturellen  Beitrages der Schützenvereine und einzelner Einwohner aus den Ländern der Krone Böhmens orientiert.

 

Mitgliedschaft

 

I.                    Die Mitgliedschaft im Verein ist

            1.. ordentlich

2. ehrenamtlich

3. beigesellt

Die Mitgliedschaft im Verein kann nur ein ordentliches Mitglied anbieten, das dann auf der Versammlung des gen. Vereinsstabes die Annahme des neuen Mitgliedes vorschlägt.

1.a. Die ordentliche Mitgliedschaft ist wählbar. Ein ordentliches Mitglied kann nur ein Mann sein, Katholik, er muss 18 Jahre alt sein, Mitglied des Rosenkranzkreuzzuges, kein öffentlicher Sünder und er muss alle Voraussetzungen für die Sendung des Vereins im Einklang mit den internen Vorschriften erfüllen.

1.b. Über die Annahme des neuen Mitglides entscheidet der gen. Vereinsstab auf einer Versammlung in geheimer Abstimmung. Die Annahme muss einstimmig sein. Alle ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet an der Abstimmung  teilzunehmen, sei denn sie sind aus ernsten Gründen entschuldigt.

2.a. Ehrenmitgliedschaft wird nur vollkommen ausnahmsweise erteilt. Für die Erteilung der Ehrenmitgliedschaft gilt I.1.b.

3.a. Beigesellte Mitgliedschaft  (einjährige Freiwillige) kann auch Männern angeboten werden, die Punkt I. l.a. nicht erfüllen. Für diese Annahme muss man sich dann nach I. 1.b. richten.

 

Vereinsorgane

II.

1.      Das höchste Vereinsorgan ist der Generalvereinsstab, der aus allen ordentlichen Mitgliedern besteht und der sich mindestens 1x im Jahr treffen muss. Die Versammlung wird vom Hauptmann geleitet. Der Generalvereinsstab ist als einziger zur Aufnahme und Entlassung der Vereinsmitglieder berechtigt.

2.      Den Vereinsstab bilden alle Vereinsmitglieder. Seine Aufgabe ist die Planung gemeinsamer Aktionen für das Jahr.

3.      Stimmrecht besitzen nur ordentliche Vereinsmitglieder, andere Mitglieder haben Beiratstimmen.

4.      Hauptmann – ist eine Ehrenfunktion, die drei Jahre lang ausgeübt wird, er tritt auf der Öffentlichkeit  als Befehlshaber des Vereins auf,er ruft die  Versammlungen zusammen und leitet sie, er entscheidet in weniger bedeutenden Angelegenheiten. Zum Hauptmann kann nur ein Oberleutnant gewählt werden, der seinen Rang mindesten 3 Jahre lang vertritt. Gewählt oder abgesetzt kann er nur von dem Generalvereinsstab werden. Abgesetzt werden kann er nur wegen eines ernsten Deliktes gegen die Satzungen oder einstimmig abberufen vom Generalvereinsstab (seine Stimme wird nicht gezählt)

5.      Oberleutnant  - nach einem Jahr Dienst wird der Leutnant zum Oberleutnant ernannt, entlassen kann er nur wegen einem ernsten Verstoß gegen die Satzungen werden oder einstimmig abberufen vom Generalvereinsstab  (seine Stimme wird nicht gezählt)

6.      Leutnant – Grundrang für ein ordentliches Mitglied. Seine Rechte und Pflichten sind wie beim Oberleutnant, wenn es nicht anders bestimmt ist.

Die einjährigen Freiwilligen legen ihr Gelübde ab oder wiederholen es, wenn sie vom Hauptmann  (nach einstimmiger Zustimmung des Generalvereinsstabes) aufgefordert werden.

7.      Oberjäger – Ehrenfunktion, Sprecher der einjährigen Freiwilligen, von denen er gewählt wird und nach der Zustimmung des Vereinsstabes vom Hauptmann ernannt wird. Er kann wegen Verstöße gegen die Satzungen abberufen werden oder  vom Generalvereinsstab oder einstimmig vom Vereinsstab.

8.      Unterjäger – einjähriger Freiwilliger, der länger als ein Jahr dient

9.      Jäger – einjähriger Freiwilliger, der weniger als ein Jahr dient.

 

 

 

Rechte und Pflichten des Vereinsmitgliedes

 

III.

1.      Über das Geschehen im Verein informiert werden

2.      Die Möglichkeit an öffentlichen Aktionen des Vereins teilnehmen

3.      Die Möglichkeit an Vereinsaktionen teilnehmen, auf die er vom Verein eingeladen wird

4.      Frei aus den erreichbaren Quellen, die dem Verein eigen sind,  schöpfen

5.      Auf den Vereinsversammlungen Einwände und Anregungen vortragen

 

Pflichten

6.      Sich mit der Vereinsausstattung und Ausrüstung bekannt machen und sie sich besorgen

7.      Würdig den Verein propagieren und repräsentiern

8.      Nicht gegen die Interessen des Vereins handeln, so wie es die Satzungen und internen Vorschriften beschreiben

9.      Bis zum 31. 3. des betreffenden Jahres den Mitgliedsbeitrag entrichten

10.  Die öffentliche Verteidgung der katholischen Kirche und des Hauses Österreich

 

 

Finanzquellen des Vereins

 

IV.

1.      Mitgliedsbeiträge, deren Höhe von der Mehrheit des Vereinsstabes abgestimmt sein muss

2.      Geschenke von Ehrenmitgliedern

3.      Sponsorgeschenke

4.      Andere ( der Ursprung muss in die Rechnungsbücher des Vereins eingetragen  werden)

5.      Finanzielle Mittel dürfen nur für die Bedürfnisse des Vereins verwendet werden, im anderen Fall muss der gen. Vereinsstab oder die Mehrheit des Vereinsstabes einstimmig entscheiden

 

Erlöschen der Mitgliedschaft

 

V.

1.      Durch Tod

2.      Freiwilliger Austritt ( bei einjährigen Freiwilligen  durch nicht Erneuerung des Gelübdes )

3.      Verletzen der Vereinssatzungen

4.      Über der Ausschließung ordentlicher Mitglieder entscheidet der gen.Vereinsstab. Der Angeklagte hat das Recht ein ordentliches Mitglied als Verteidiger anzufordern. Ein ordentliches Mitglied darf nicht  ohne Verteidigung vor dem gen. Vereinsstab ausgeschlossen werden, sei  denn es verzichtet auf diese Möglichkeit, indem es ohne ernste Gründe nicht eintrifft.

5.      Bei Verletzung I. 1.a kann ein ordentliches Mitglied zu den einjährigen Freiwilligen überführt werden, auf die Zeit bis es sich bessert.

6.      Über die Ausschließung des einjährigen Freiwilligen entscheidet der Vereinsstab. Der Angeklagte hat das Recht auf einen Verteidiger aus den Reihen der Mitglieder. Ein einjähriger Freiwilliger darf nicht  ohne Verteidigung vor dem Vereinsstab ausgeschlossen werden, sei denn er verzichtet auf diese Möglichkeit und stellt sich  nicht ein ohne ernstwiegende Gründe.

 

 

Schlussbestimmungen

 

VI.

1.      Es ist niemandem erlaubt die Vereinssatzungen zu verändern. Sollte es zu einer Veränderung der Satzungen durch die Leitung und Mitglieder des Vereins kommen, wird der Verein für erloschen gehalten. Interne Vorschriften erlässt der gen. Vereinsstab und nur dieser ist berechtigt sie zu

2.      verändern oder zu annulieren.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.